Flat Preloader Icon

Cochin Arts and Science College

Mail us

ccascochin@gmail.com

College Prayer

About college

സത്യമായ്ശുദ്ധ സ്നേഹമായ് 

ദിവ്യ ജ്ഞാനമായ്വാഴുും 

ദൈവമേ നിത്യവുും നിൻ 

കൃപാകടാക്ഷങ്ങൾ ഏകണേ 

ഞങ്ങൾക്കെപ്പോഴുും 

 

പാരിലാലുംബഹീനരായോരെ 

സേവിപ്പാൻ ശക്തി 

നൽകണും സത്യധർമാദി 

സദ്ഗുണങ്ങളാൽ ജീവിതും 

ധന്യമാക്കണും 

 

ബുദ്ധനുും മഹാവിഷ്ണുവുും 

യേശു ക്രിസ്തുവുും നബി 

അല്ലാഹുവുും എല്ലാമേകമാണെന്ന 

വേദാന്തും ഞങ്ങളിൽ 

ദൃഢമാക്കണും

 

സത്യമായ്ശുദ്ധ സ്നേഹമായ് 

ദിവ്യ ജ്ഞാനമായ്വാഴുും 

ദൈവമേ നിത്യവുും നിൻ 

കൃപാകടാക്ഷങ്ങൾ ഏകണേ 

ഞങ്ങൾക്കെപ്പോഴുും 

ഏകണേ ഞങ്ങൾക്കെപ്പോഴുും 

ഏകണേ ഞങ്ങൾക്കെപ്പോഴുും 

ഏകണേ ഞങ്ങൾക്കെപ്പോഴുും